Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường với các nội dung điều chỉnh như sau:

  1. Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ các thành phần môi trường, gồm: không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước biển; nước mưa; nước thải; khí thải; đất; trầm tích.
  2. Quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường định kỳ.
  3. Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục.
  4. Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục.
  5. Quy định về quản lý và sử dụng thiết bị quan trắc môi trường.

Thông tư 24 về kỹ thuật quan trắc môi trường

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường; chương II của thông tư này không áp dụng cho quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.

Download: Thông tư 24-2017 về kỹ thuật quan trắc môi trường