[Q&A] Quy định về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc tự động?

Câu hỏi

Hiện tại thiết bị quan trắc tự động (nước thải, khí thải) có cần kiểm định, hiệu chuẩn không? Cơ quan nào thực hiện công việc này, văn bản nào quy định cụ thể?

Trả lời

Kiểm định thiết bị quan trắc tự động

Thiết bị quan trắc tự động phải được kiểm định theo quy định tại CV số 3031/BTNMT-TCMT. Các thiết bị đo phải được kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng chính thức, kiểm định định kỳ 12 tháng trong quá trình sử dụng và kiểm định sau sửa chữa. Sao lục CV số 3031/BTNMT-TCMT ngày 26/7/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo của trạm quan trắc tự động, liên tục

Các thiết bị quan trắc tự động cần kiểm định, hiệu chuẩn

Thiết bị quan trắc nước thải tự động

Thiết bị đo pH, EC, DO, Độ đục, TDS

Thiết bị quan trắc khí thải tự động

Thiết bị đo: SO2, NO, NO2, CO, CO2, hàm lượng bụi

Tất cả các thiết bị không thuộc danh mục kiểm định ở trên, có ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả quan trắc, thì phải được hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng và phải được hiệu chuẩn định kỳ theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đơn vị có chức năng kiểm định thiết bị quan trắc tự động

Các đơn vị đã đăng ký hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, được chỉ định thực hiện kiểm định và có phạm vi, năng lực phù hợp theo Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Có thể tham khảo thêm

Related Post

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *