Phương pháp đẳng động lực isokinetic

Khái niệm
isokinetic“iso=same” + “kinetic=movement”
Lấy mẫu đẳng động lực (isokinetic) là quá trình lấy mẫu sao cho vận tốc hút tại đầu lấy mẫu (Vn) bằng vận tốc dòng khí (Vs) trong điều kiện không bị xáo trộn (Vn=Vs).
Điều kiện sử dụng của phương pháp đẳng động lực isokinetic
-Các ống khói nhà máy (nhiệt điện, xi măng, phân bón, lò đốt chất thải rắn…)
-Dòng chảy xoáy.
-Ống khói có đường kình nhỏ hơn 0.3 m.
-Không thỏa mãn điều kiện: B=2*D và đoạn A=0.5*D.
Đối tượng của phương pháp isokinetic (sử dụng phương pháp 5: xác định nồng độ bụi): Sử dụng lấy mẫu các chất ở dạng hạt như bụi, bụi kim loại, dioxin/furan, hợp chất bán bay hơi (SVOC)… trong khí thải.
Ảnh hưởng của phương pháp isokinetic đến kết quả đo nồng độ bụi
-Lấy mẫu isokinetic (Vn = Vs): Lượng bụi thu được tương đương bụi trong dòng khí => Điều này tăng có độ chính xác và độ tin cậy của kết quảLấy mẫu không theo phương pháp isokinetic.
-Lấy mẫu không theo phương pháp isokinetic
+(Vn>Vs)Trường hợp vận tốc đầu lấy mẫu lớn hơn vận tốc dòng khí => Lượng bụi thu được lớn hơn bụi trong dòng khí
+(Vn < Vs)Trường hợp vận tốc đầu lấy mẫu nhỏ hơn vận tốc dòng khí => Lượng bụi thu được nhỏ hơn bụi trong dòng khí
Xác định nồng độ bụi bằng phương pháp isokinetic (xem chi tiết tại tài liệu hội thảo)
-Chuẩn bị tại phòng thí nghiệm trước khi ra hiện trường
-Chuẩn bị tại hiện trườngThu mẫu, lấy mẫu
-Phân tích ở phòng thí nghiệmTính toán và xử lý số liệu

Nguồn: Nguyễn Thị Hữu, Lấy mẫu bụi từ ống khói theo phương pháp 5 và 17 – USEPA, Tài liệu Hội thảo tập huấn, hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói bằng phương pháp đẳng động lực – isokinetic, Hồ Chí Minh 10-12/11/2014

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *